Baksidan med momentumstrategier

I förra blogginlägget gick jag igenom hur forskningsläget ser ut för momentumstrategier, att det verkar vara en anomali i effektiva marknadsteorin. Nu vill jag diskutera några begränsningar med momentumstrategier samt risken med dem.

Låt mig börja med oscillation (överköpt och översåld). En begränsning när det gäller oscillerande indikatorer är att det inte finns givna regler för hur begreppen överköpt och översåld skall definieras. Trots ett till synes väldigt kvantitativt angreppssätt så blir det subjektiva inslaget till slut ändå stort. En vanligt ansats är att ta högsta och lägsta 10 procent av tidigare noteringar. Genom att studera historiska data kan man alltså dra vissa subjektivt grundade slutsatser om vad som kan anses vara överköpt eller översålt.

Tyvärr innebär detta naturligtvis i vanlig ordning ett dilemma. Det finns ingen garanti för att den senaste periodens data för kursrörelser ger signifikativa signaler för motsvarande kommande period. En aktie kan uppvisa ett historiskt kursmönster under en viss tidsperiod, för att sedan skifta beteende dramatiskt. I det läget kommer de oscillerande indikatorerna följaktligen att generera falska signaler.

En aktie som till exempel befinner sig i en stigande trend kan visa tydliga tecken på att vara överköpt under en längre. En falsk signal alltså. Likaså en aktie som har fallit under en längre tid kan visa tydliga tecken på att vara översåld, bara för att fortsätta kanske de följande sex månaderna med att falla.

Så när momentumindikatorer visar överköpta och översålda lägen är det långt ifrån en säker signal. I bästa fall handlar det om att sannolikheten för ett kommande kursomslag ökar. Vad som anses vara ett överköpt och ett översålt läge är inte en absolut definition, utan snarare en subjektiv bedömning. Kursen kan befinna sig i ett extremläge under en längre tid. 

Så här skriver Martin Pring i klassiska Technical Analysis Explained:

”There is no hard and fast rule where the about where the overbought and oversold lines should be drawn. When a price reaches an overbought or oversold extreme, the probabilities favor, but by no means guarantee a reversal.”

Den stora risken med momentumstrategier är dock att de är benägna att krascha. När momentumindikatorerna viker vill plötsligt alla ur samtidigt. Det kan skapa ett accelererande säljtryck och stora nedgångar i en aktie som tidigare trendade så fint uppåt.

Daniel och Moskowitz vid Columbia Business School skriver så här (2013):

”Despite their strong positive average returns across numerous asset classes, momentum strategies can experience infrequent and persistent strings of negative returns. They occur in panic states, following market declines and when market volatility is high.”

Dags att sammanfatta momentum:

– Varför går aktien upp?

– För att folk köper den.

– Varför köper folk den?

– För att den går upp.

– Passa dig bara när folk slutar köpa den.

I nästa blogginlägg ska jag försöka koppla ihop resonemangen kring p/e-tal och en akties fair value med hur aktiekursen oscillerar kring sitt fair value.

/Jonas Bernhardsson

Källa: Daniel, K. D. & Moskowitz, T. J. (2013). Momentum Crashes. Journal of Financial Economics.

 


 

Fungerar momentumstrategier?

I förra blogginlägget gick jag igenom Bollinger-band. Därmed avslutar jag de tekniska aspekterna av momentum och oscillation. Nu vill jag lyfta blicken och titta på vad forskningen säger. Funkar momentumstrategier?

Jag börjar med Burton Malkiel, styvnackad akademiker och professor på Princeton. Malkiel är en känd anhängare av effektiva marknadsteorin (EMT) som säger att det finns inga strategier som uthålligt slår index. Men när det kommer till just momentum så vacklar Malkiel faktiskt lite. Han skriver så här i A Random Walk Down Wall Street:

”Chartists believe momentum exists in the market. Suppossedly, stocks that have been rising will continue to do so, and those that begin falling will go on sinking. It turns out that the correlation of past price movements is slightly positive but very close to zero.”

Enligt Malkiel verkar alltså, något överraskande kanske, marknaden uppvisa tecken på att ha momentum, om än mycket litet.

På 1990-talet undersöktes momentumhypotesen grundligt av forskarna Jegadeesh och Titman. De skriver så här (1993):

”Buying past winners, and selling past losers, allowed investors to achieve above average returns over the period 1956 to 1989.  Stocks that were classified based on their prior 6-month performance, and held for 6 months realized an excess return of over 12% per year on average. This outperforms the S&P 500's annual return of 10%.”

Även i en annan studie (2002) upprepar Jegadeesh och Titman sina slutsatser:

”There is substantial evidence that indicates that stocks that perform the best (worst) over a three to 12 month period tend to continue to perform well (poorly) over the subsequent three to 12 months.”

Låt oss nu vända oss till Eugene Fama, Nobelpristagare (2013), professor vid University of Chicago och urfadern till effektiva marknadsteorin. I maj 1970 sammanfattade Fama EMT i finanshistoriens kanske allra mest berömda artikel. Fama påstod helt frankt att marknadspriserna alltid är rätt. Marknaden värderar ständigt all tillgänglig information; aktiekurser rör sig slumpmässigt allteftersom ny information tillkommer och prissätts.

Det går inte att förutspå kursutvecklingen. Morgondagens aktiekurser har inget samband med gårdagens; det finns inga mönster och inga trender. En investerare kan på lång sikt inte skapa en avkastning som överträffar index. Marknaden är effektiv.

Men så här säger Fama om momentum:

”The premier market anomaly is momentum. Stocks with low returns over the past year tend to have low returns for the next few months, and stocks with high past returns tend to have high future returns.”

Fama erkänner alltså att momentum är en anomali i EMT. Att det finns en sannolikhet att man med momentumstrategier kan överträffa index.

I en intressant intervju (2018) berättar Fama på sitt vanliga lakoniska sätt om upptäckten av momentum:

Interviewer: “Did you find it entertaining or did you find it difficult at the time or did you just blank it when academics were putting this research out to try and make a name for themselves given the popularity of the topic at the time or did you find it a personal attack?”

Fama: “No, I don’t really have any vested interest in it. The first person that I know of that discovered momentum was Cliff Asness. He was one of my PhD students. He is an investment manager at this point. But he came to me and showed it to me and thought I would be upset by it but I said “This is the data and this is what it says so publish it.” But he had already been scooped at that point because Jegadeesh and Titman had the same results like 6 months earlier. So Asness never got credit for it.”

Interviewer: “Ah that’s unfortunate.”

Fama: “He is very rich now so it doesn’t really matter.”

Interviewer: “Wow that’s what counts then actually.”

Fama: ”No, not really.”

I nästa blogginlägg ska jag gå igenom baksidan och risken med momentumstrategier, vad man bör se upp med som investerare.

/Jonas Bernhardsson

Källor:

A Random Walk Down Wall Street av Malkiel

Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Journal of Finance.

Jegadeesh, N. & Titman, S. (2002). Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations. Journal of Finance.

Covel, M. (2018). Nobel Prize Winner Eugene Fama on the Discovery of Momentum

Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance.

Foto: Eugene Fama på University of Chicago

 


 

Bollinger-band

I förra blogginlägget gick jag igenom glidande medelvärde, något som är centralt för alla momentumindikatorer och trendföljande system. Nu vill jag avsluta med att titta på Bollinger-band, ytterligare en vanlig indikator idag.

Bollinger-band är döpt efter upphovsmannen John Bollinger som utvecklade systemet i början av 1980-talet i boken Bollinger on Bollinger Bands. Ibland sorteras Bollinger-band under trendindikatorer, men ses lika ofta som en indikator för momentum och oscillation. Som nämnts tidigare överlappar de här tre begreppen varandra.

Bollinger-band består av totalt tre kurvor: två trendlinjer (de yttre banden) som definieras som 2 x standardavvikelsen från ett enkelt glidande medelvärde som löper i mitten i mitten av banden. Som glidande medelvärde används ofta ett enkelt 20-dagars (SMA-20).

Vad är standardavvikelse? Kortfattat: standardavvikelse är ett mått på hur mycket olika värden avviker från sitt medelvärde. Om värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, är värdena spridda långt över och under medelvärdet blir standardavvikelsen hög.

Bollinger-banden divergerar (går isär) vid volatila kursrörelser och konvergerar (går ihop) vid stabila kurser. När banden smalnar är det ofta en signal om kommande kraftiga prisrörelser, dock visar inte signalen i vilken riktning som rörelsen kommer. Detta kallas ofta för en squeeze. Normalt ska kursen ligga inom de två Bollinger banden. Ungefär 80–90 procent av kursrörelserna brukar ligga inom banden.

De två vanligaste och enklaste tolkningarna lyder så här:

  • När kursen ligger vid det undre bandet är det en KÖP-signal
  • När kursen ligger vid det övre bandet är det en SÄLJ-signal

Några andra vanliga tolkningar av Bollinger-banden är följande:

  • När kurserna går utanför Bollinger banden fortsätter ofta trenden
  • Stora kursrörelser äger ofta rum efter det att Bollinger banden har närmat sig varandra
  • En kursrörelse som börjar vid ett Bollinger band tenderar att gå hela vägen till det andra bandet

Detta avslutar genomgången av de vanligaste indikatorerna för momentum och oscillation. I nästa blogginlägg ska jag lyfta blicken lite och gå igenom forskningsläget. Fungerar momentumstrategier?

/Jonas Bernhardsson

 


 

Glidande medelvärde

I förra blogginlägget gick jag igenom MACD som är en klassisk indikator. MACD bygger, precis som alla andra indikatorer för momentum och oscillation, på olika glidande medelvärden.

Glidande medelvärden benämns ofta MA – från engelskans moving average. Ett glidande medelvärde slätar ut volatiliteten och används för att definiera trend och trendbrott. En MA-kurva som visar högre toppar och högre bottnar innebär en stigande trend. En MA-kurva som visar lägre toppar och lägre bottnar innebär en fallande trend.

Och som vi har sett med indikatorer för momentum och osccillation bygger ofta köp- och säljsignaler på att kurvor för glidande medelvärde förhåller sig till varandra på olika sätt. Vill man förenkla kan man se det så här:

  • En kortare MA-kurva skär som en längre MA-kurva underifrån och upp är en KÖP-signal
  • En kortare MA-kurva som skär en längre MA-kurva ovanifrån och ner är en SÄLJ-signal

När traders och investerare till exempel pratar om MA-200 så menar man det glidande medelvärdet av 200 handelsdagar. En klassisk skärningspunkt där MA-50 skär genom MA-200 underifrån och uppåt kallas för gyllene kors – Golden Cross – och är en köpsignal. Punkten där MA-50 skär genom MA-200 ovanifrån och nedåt kallas för dödskors – Death Cross – och är en säljsignal.

Men hur räknar man ut ett glidande medelvärde? Man kan säga att matematiskt åstadkoms medelvärdet genom att ett nytt tal läggs till talserien, samtidigt som det första talet släpps. På så sätt erhålls en mjuk utjämnande rörelse. Formeln ser ut så här:

 

MA-N = summan av de N senaste dagarnas kurs / N

 

Som exempel beräknar vi ett glidande medelvärde för följande talserie som visar en stigande aktiekurs under tre dagar: 20, 22 och 24 kronor. Summan av de N senaste dagarnas kurs beräknas till:

 

20 + 22 + 24 = 66

 

3-dagars MA (SMA-3) blir då:

 

66 / 3 = 22

 

Den fjärde dagen faller kursen till 17 kronor. Vi lägger till det talet samtidigt som vi plockar bort det första. Oftast förenklas beräkningen genom att korrigera summan för talserien med skillnaden mellan sista och första talet. Det nya 3-dagars MA blir då:

 

17 – 20 = –3

66 – 3 = 63

 

3-dagars MA blir:

 

63 / 3 = 21

 

I exemplen ovan är det ett enkelt glidande medelvärde, SMA – från engelskans simple moving average. Man kan också beräkna ett viktat glidande medelvärde. Då läggs vikt på olika perioder i talserien, ofta är det de senare talen som får större vikt. Till exempel:

 

(20 x 1) + (22 x 2) + (24 x 3) = 136

Viktat 3-dagars EMA = 136 / (1 + 2 + 3) = 23

 

En variant av viktat glidande medelvärde är exponentiellt glidande medelvärde, EMA – från engelskans exponential moving average. Då räknar man upp vikten av varje datapunkt exponentiellt (inte linjärt) så att de sista datapunkterna får väldigt mycket större vikt än de första.

I nästa blogginlägg ska jag gå igenom Bollinger-band.

/Jonas Bernhardsson

 


 

MACD

I förra blogginlägget gick jag genom stochastic, en klassisk momentumindikator och oscillator. Nu är det dags för MACD.

MACD är en indikator som påminner mycket om oscillator, som jag gick genom i detta blogginlägg. MACD är en förkortning för Moving Average Convergence/Divergence. Indikatorn utvecklades av Gerald Appel i boken Understandng MACD i slutet av 1970-talet.

MACD visar skillnaden mellan ett snabbt och ett långsamt exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Skillnaden mot oscillator är alltså att MACD använder EMA (exponentiellt glidande medelvärde) istället för SMA (enkelt glidande medelvärde).

Som standardvärden används oftast EMA-12 och EMA-26 som tillsammans bildar MACD-kurvan, men man kan även använda andra tidsperioder. Dessutom visas en signallinje (EMA-9) som är 9-dagars viktat glidande medelvärde för MACD-kurvan.

MACD-kurvorna definieras enligt följande:

 

MACD = 12-dagars EMA – 26-dagars EMA

Signalkurvan = 9-dagars EMA på MACD-kurvan ovan

 

Ibland ritas även en baslinje eller nollinje. MACD används på lite olika sätt. Här är två vanliga tillämpningar:

  • När MACD bryter upp genom signallinjen (EMA-9) är det en KÖP-signal.
  • När MACD bryter ner genom signallinjen (EMA-9) är det en SÄLJ-signal

En annan vanlig tillämpning är att leta efter divergenser. En divergens uppstår när dagskursen noterar högre toppar, men MACD uppvisar fallande toppar. Det är ett tecken på trendbrott för att kursen ska vända ner. Och motsvarande för när dagskursen faller men MACD stiger.

Detta avslutar genomgången av de vanligaste indikatorerna för momentum och oscillation. Jag inser nu att jag har använt begrepp som enkelt och exponentiellt glidande medelvärde utan att förklara vad det är. Det är inte rocket science, men i nästa blogginlägg ska jag visa hur det fungerar.

/Jonas Bernhardsson

 


 

Senaste blogginläggen

29 september 2021
16 april 2021
03 februari 2021
24 november 2020
24 oktober 2020
23 september 2020
17 september 2020
27 augusti 2020
24 augusti 2020
17 augusti 2020
16 augusti 2020
15 augusti 2020
14 augusti 2020
10 augusti 2020
09 augusti 2020

Investera som Mästarna - Ny Bok

Search